תקנון

1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
"האתר" - אתר האינטרנט myculture.co.il
"החברה" – דן נורדמן אחזקות בע"מ, ח.פ. 513767798
"המוצרים" - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה
"יום עסקים" - יום חול שאינו כולל את ימי שבתון כללים במשק, ימי שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
"המזמין" – מי שהזמין מהחברה מוצרים באמצעות האתר.
"מועד ההזמנה" - המועד בו שלח המזמין את טופס ההזמנה שבאתר, באמצעות האתר כשהוא כולל את כל הפרטים הנדרשים בו ופרטים אלו נכונים.
"מועד אישור ההזמנה" - היום בו אושרה ההזמנה על ידי החברה ונתקבל אישור על התשלום מחברת האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי או מנגנון תשלום אלקטרוני אחר שמקובל על-ידי החברה באמצעותם שולמה ההזמנה.
"מקום האספקה" - כתובת פיסית בתחומי מדינת ישראל, שאינה תא דואר, אותה ציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת לאספקת המוצרים שהוזמנו.
"אספקה" –מסירת מוצרים שהוזמנו בטופס ההזמנה במקום האספקה כנגד התשלום בגינם ובגין המשלוח.
"מועד האספקה" - היום בו נמסרו המוצרים שהוזמנו ליעד המבוקש.

2. כללי

2.1 האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת פריטי אופנה ומוצרים נוספים המוצעים בו והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני לכתובת adinordman@gmail.com.

2.2 בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שמוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

2.3 תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין ויחול על כל הזמנה של מוצר המוצג בו מהחברה.

2.4 כל אדם המבקר באתר וכל מזמין מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא, הבין, והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

2.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כאשר נוסח התקנון שיחייב את הצדדים הוא התקנון שהתפרסם באתר במועד ביצוע ההזמנה.

2.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים, אך בכל מקרה של סתירה בין תיאור המוצר לתמונה התיאור הוא זה אשר יחייב את החברה.

2.7 מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין. אין כפל הנחות ולא ניתן לממש קופון והנחה באותה הזמנה אלא אם החברה איפשרה זאת במפורש במהלך ההזמנה

2.8 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

2.9 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם בשל שימוש במוצר שהוזמן באמצעות האתר ואשר נעשה בו שימוש בלתי סביר ו/או בניגוד להוראות השימוש בו. על המזמין לעשות שימוש במוצרים הנמכרים באתר בהתאם להוראות השימוש והטיפול בהם לרבות הוראות כביסה, ייבוש וגיהוץ. פרטי ביגוד חדשים עלולים להוריד צבע בכביסות ראשונות ועל כן יש לכבסם בנפרד או לכבסם בניקוי יבש בהתאם להוראות על הביגוד.

2.10 אי עמידה של החברה על תנאי כלשהו בתקנון זה לא תחשב כויתור או הסכמה להפרה חוזרת או הפרה אחרת של תנאיו.

2.11 החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

2.12 אם יקבע על ידי גורם מוסמך כי תנאי כלשהו בתקנון זה הוא בלתי אכיף או חסר תוקף או בטל לא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם של יתר תנאי תקנון זה.

3. הרשמה וביצוע הזמנה

3.1 כדי לבצע רכישה באתר על הגולש להירשם לאתר באמצעות מילוי טופס הרשמה. הרישום הוא חד פעמי, לאחר מכן יוכל הלקוח להזמין ללא צורך ברישום מחדש ואולם החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את מנגנוני הבטחון והכניסה לאתר ומשכך יתכן כי הלקוח ידרש למלא פרטיו או חלק מהם שוב. החברה שומרת לעצמה הזכות לאפשר הזמנה באתר ללא הרשמה כמשתמש אורח.
3.2 החברה לא תעשה בפרטי הלקוחות כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
3.3 רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר, מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם ולא תקום לה אחריות בקשר לכך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחוייב כרטיס האשראי של המזמין בדמי משלוח וטיפול חוזרים.
3.4 לאחר ביצוע הזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזן. עם אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי ובדיקה של החברה, תינתן הודעה מתאימה ללקוח על אישור ההזמנה.
3.5 רק אישור הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין או באמצעי אלקטרוני אחר שיבחר לפי שיקולה הבלעדי של החברה של המזמין ואשר הכולל את פרטי ההזמנה, תיאור המוצרים, מקום האספקה, שעת האספקה המבוקשת, הסכום לתשלום ואישור חברת האשראי על ביצוע התשלום, יחייב את החברה. העתק הודעת הדואר האלקטרוני המאשרת את ההזמנה כפי שנשמר במחשבי החברה תשמש ראיה חלוטה לתוכן ההזמנה ותחשב רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.
3.6 הגשת פרטים כוזבים עלולה להיות עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
3.7 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא ידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במקרה כזה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה מבלי שלמזמין תהיה כל טענה נגד החברה.
3.8 מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. האספקה מותנית בהמצאות המוצרים שהוזמנו במלאי במועד ההזמנה ובמועד האספקה. אם מסיבה כלשהי לא צוין כי מוצר כלשהו אינו קיים או חסר במלאי אך בפועל הוא חסר או שלא ניתן לספק אותו, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר והיא תהיה רשאית לבטל את ההזמנה מבלי שלמזמין תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו בשל כך שההזמנה בוטלה והאספקה לא בוצעה.
3.9 במקרה של ביטול ההזמנה או במקרה שלא ניתן לספק מוצר שהוזמן, החברה תשיב למזמין כל סכום ששילם (אם שילם) לה או תבטל החיוב (אם בוצע ואם ניתן לבטלו) בגין ההזמנה.
3.10 החברה תהיה רשאית שלא לקבל הזמנה מסוימת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

4.1 הוראות פרק זה הן בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 והתקנות שמכוחו.
4.2 מזמין רשאי לבטל הזמנה או להחליף פריטים בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
ביטול בתוך 48 שעות ממועד ההזמנה: עם ביטול ההזמנה יוחזר התשלום בגין ההזמנה.
ביטול לאחר 48 שעות ממועד ההזמנה ולפני האספקה: המזמין יחויב רק בדמי משלוח ויזוכה במחיר המוצר. אם ההזמנה לא כללה דמי משלוח או שדמי המשלוח כלולים במחיר המוצר המזמין יחויב בדמי ביטול בסך 5% מהתשלום בגין ההזמנה.
ביטול בתוך 48 שעות ממועד האספקה ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר: המזמין יישא בהוצאות החזרת המוצר למחסני החברה ויזוכה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה.
לאחר 48 שעות ממועד האספקה לא ניתן לבטל את העסקה אך המזמין יהיה רשאי להחזיר את המוצר למחסני החברה עד 14 ימים לאחר מועד האספקה ולהחליפו או לקבל עבורו שובר זיכוי שתוקפו עד לשנה.
4.3 במקרה של מוצר שנרכש בהנחה או במבצע לא יעלה ההחזר או הזיכוי שניתן בהתאם לתנאי תקנון זה על הסכום ששולם עבור המוצר בפועל.
4.4 החזר של תשלום במקרה של ביטול כאמור לעיל יעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום בעת ביצוע ההזמנה כאשר מסכום ההחזר יופחתו דמי ביטול עסקה בסך של 5% מהתשלום ששולם עבור ההזמנה אך בכל מקרה לא יותר מ- 100 ש"ח.
4.5 החזרת המוצר במקרה של ביטול תעשה באריזתו המקורית ושאינה פגומה, כשהמוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.
4.6 על המזמין לבדוק את המוצר מיד לאחר אספקתו ולהודיע לחברה בתוך 2 ימי עסקים אם נפל בו פגם או שאינו תואם את ההזמנה. אם המזמין לא הודיע לחברה על פגם במוצר או על אי התאמתו להזמנה בתוך 24 שעות ממועד האספקה, יחשב המוצר שסופק למזמין כתקין ותואם את ההזמנה ולמזמין תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר ו/או אי התאמתו להזמנה.
4.7 החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה ולהודיע על כך למזמין בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני למספר או לכתובת שסופקו בהזמנה במקרים שלהלן:
נפלה טעות בתאור המוצר.
אם ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
המוצר אזל או חסר במלאי.

5. אספקה ומשלוחים

5.1 אספקה תבוצע למקום האספקה, בתוך 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה בטווח השעות שנבחרו על ידי המזמין בטופס ההזמנה. באחריות המזמין להבטיח כי בשעות אלו ימצא במקום ההזמנה אדם בגיר שמוסמך לקבל את ההזמנה בשמו.
5.2 אם הגישה למקום האספקה הוגבלה על ידי מערכת הביטחון ו/או המשטרה ו/או החברה תהיה רשאית לבצע את האספקה במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עם המזמין.
5.3 אם במועד האספקה לא ניתן היה למסור את ההזמנה למזמין מכיוון שלא היה מי שיקבלו במקום באספקה, יתואם עם המזמין מועד אספקה חדש. משלוח חוזר במקרה שכזה יהיה כרוך בתשלום של 30 ש"ח.
5.4 החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
כוח עליון לרבות, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, אסונות טבע או אירועי מזג אוויר חריגים.
שביתה או השבתה.
מקרה שנגרם בשל התנהלות המזמין ו/או באחריותו.

6. זכויות יוצרים

6.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים המגולמים באתר ו/או בתוכנו לרבות קוד, מלל, תמונות, סמלים, עיצובים, גופנים ובכלל אלו גם מראהו של האתר וסידורו, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור הפריטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
6.2 השם "my culture" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, וסימני המסחר הכוללים אותם (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
6.3 אין בפרסום תוכן ו/או מידע כלשהו באתר משום רישיון מפורש ו/או משתמע ו/או הסכמה כלשהי לבצע בו שימוש כלשהו שלא הורשה על ידי החברה ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להעמיד לרשות הציבור או לתרגם תוכן ו/או מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות ומלל, עיצובים, תמונות וכיוצא באלו, ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
6.4 סימני מסחר, תמונות, סמלילים, שרטוטים ותיאורים שנמסרו לפרסום על ידי החברות שמוצריהן מוצגים באתר, הם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
6.5 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
6.6 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר ו/או בשירות ו/או בחנות אחרים כלשהם, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה אם תינתן.

7. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

7.1 הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הנרשם לאתר במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת בפרק זה של תקנון האתר.
7.2 החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא באחד מהמקרים המפורטים הבאים:
אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה;
אם החברה תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר, החברה תהיה רשאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה כלשהו הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה.
אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה;
אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה.
7.3 לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
7.4 מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה ו/או על סמך ניתוח פעילותו באתר וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;
צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
אחסון מידע במחשבו של הנרשם באמצעות "עוגייה" (cookies). בכפוף להוראות הדין שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
7.5 הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו וכי ניתן להזמין מוצרים באתר אף ללא רישום. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא.
7.6 נרשמים המבקשים שהחברה תפסיק לעשות שימוש בפרטיהם או מבקשים לתקן את פרטיהם במאגרי המידע של החברה או מעוניינים להסיר עצמם ממאגרי המידע של חברה או מבקשים שלא לקבל עוד פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך לחברה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה והחברה תפעל בהתאם.
7.7 פרטים של כרטיסי האשראי המשמשים לצורך ביצוע ההזמנות באתר מועברים ישירות לחברת הסליקה או לחברת האשראי כשהם מוצפנים בהתאם לתקני האבטחה של חברת הסליקה או חברת האשראי ואינם נשמרים במחשבי החברה ו/או במאגרי המידע שלה.